Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS)

Här hittar du Socialstyrelsens gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, hälsoskydd och socialtjänst. Du hittar också Rättsmedicinalverkets bestämmelser om rättsmedicin, rättspsykiatri och rättsintyg.

 Från och med 1 juli 2015 ger sju myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling, HSLF-FS. Den nya författningssamlingen inkluderar även myndigheternas tidigare föreskrifter.

En förteckning över och länkar till samtliga myndigheters författningar inom HSLF-FS finns på kunskapsguiden.se.

Webbplatsen Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? tydliggör reglerna om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Webbplatsen har tidigare varit en handbok.


HSLF-FS och SOSFS HSLF-FS och SOSFS typ och nr
Typ av författning: Grundförfattning
Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3) Grundförfattning SOSFS 2012:3
Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 1997:26) Rättsmedicinska undersökningar av avlidna (SOSFS 2012:5) Grundförfattning SOSFS 2012:5
Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS (SOSFS 2012:6) Grundförfattning SOSFS 2012:6
Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:39) om desinfektion av avloppsvatten (SOSFS 2011:6) Grundförfattning SOSFS 2011:6
Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12) Grundförfattning SOSFS 2011:12
Upphävande av föreskrifter och allmänna råd som rör difteri och stelkramp (SOSFS 2009:7) Grundförfattning SOSFS 2009:7
Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer (SOSFS 2009:8) Grundförfattning SOSFS 2009:8
Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:9) om användning av begrepp och termer (SOSFS 2009:11) Grundförfattning SOSFS 2009:11
Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1) (SOSFS 2009:17) Grundförfattning SOSFS 2009:17
Upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård (SOSFS 2010:1) Grundförfattning SOSFS 2010:1
Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad (SOSFS 2010:2) Grundförfattning SOSFS 2010:2
Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd på socialtjänstens område (SOSFS 2008:36) Grundförfattning SOSFS 2008:36
Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd m.m. med anknytning till hälso- och sjukvård (SOSFS 2008:35) Grundförfattning SOSFS 2008:35
Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder (SOSFS 2008:32) Grundförfattning SOSFS 2008:32
Handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare (SOSFS 2008:30) Grundförfattning SOSFS 2008:30
Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:10) Förebyggande åtgärder kring fall av meningokocksjukdom (SOSFS 2008:28) Grundförfattning SOSFS 2008:28
Upphävande av föreskrifter och allmänna råd i verksamhet vid Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (SOSFS 2008:12) Grundförfattning SOSFS 2008:12
Upphävande av allmänna råd om samarbete om barn och ungdom Sverige – Finland (SOSFS 2008:9) Grundförfattning SOSFS 2008:9
Upphävande av föreskrifter och allmänna råd som rör smittskydd (SOSFS 2008:6) Grundförfattning SOSFS 2008:6
Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer (SOSFS 2007:17) Grundförfattning SOSFS 2007:17
Upphävande av allmänna råd om hälso- och sjukvård i krig (SOSFS 2007:14) Grundförfattning SOSFS 2007:14
Upphävande av allmänna råd om tuberkulos (SOSFS 2007:13) Grundförfattning SOSFS 2007:13
Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid (SOSFS 2006:16) Grundförfattning SOSFS 2006:16
Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:45) om bedömning av hälsorisker från vissa golvmaterial (SOSFS 2006:13) Grundförfattning SOSFS 2006:13
Statens instituts för särskilt utbildningsstöd föreskrifter om upphävande av föreskrifter inom myndighetens verksamhetsområde (SOSFS 2005:31) Grundförfattning SOSFS 2005:31
Upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1978:25) om AD-vitaminprofylax hos barn (SOSFS 2005:25) Grundförfattning SOSFS 2005:25
Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom smittskyddsområdet (SOSFS 2005:19) Grundförfattning SOSFS 2005:19
Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd m.m. på hälso- och sjukvårdens område (SOSFS 2005:14) Grundförfattning SOSFS 2005:14
Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1983:71) om ledning av hälso- och sjukvård samt hälsoskydd i krig (SOSFS 2005:9) Grundförfattning SOSFS 2005:9
Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1987:25) om förbud mot användning av kopparamalgam inom tandvården (SOSFS 2005:2) Grundförfattning SOSFS 2005:2
Verkställigheten av steriliseringslagen (1975:580) (SOSFS 2005:1) Grundförfattning SOSFS 2005:1
Upphävande av vissa författningar om undantag från skyldigheten att använda bilbälte och skyddshjälm (SOSFS 2004:17) Grundförfattning SOSFS 2004:17
Metadonunderhållsbehandling och förskrivning av opiater på indikation narkomani (SOSFS 2004:15) Grundförfattning SOSFS 2004:15
Upphävande av vissa av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2004:14) Grundförfattning SOSFS 2004:14
Infektionsscreening av gravida (SOSFS 2004:13) Grundförfattning SOSFS 2004:13
Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11) Grundförfattning SOSFS 2004:11
Upphävande av allmänna råd om hälsoskydd vid tillfälligt boende (SOSFS 2004:9) Grundförfattning SOSFS 2004:9
Upphävande av vissa allmänna råd om kompetenskrav inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2003:8) Grundförfattning SOSFS 2003:8
Upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:86) med föreskrifter om användning av kateter i urinblåsan i vissa fall m.m.(SOSFS 2003:3) Grundförfattning SOSFS 2003:3
Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:30) Statsbidrag till texttelefoner (SOSFS 2003:2) Grundförfattning SOSFS 2003:2
Delegering inom tandvården (SOSFS 2002:12) Grundförfattning SOSFS 2002:12
Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995:2) LSS och det egna valet (SOSFS 2002:10) Grundförfattning SOSFS 2002:10
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg (SOSFS 2002:8) Grundförfattning SOSFS 2002:8
Upphävande av Socialstyrelsens cirkulär (MF 1972:43) om blanketter i anledning av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (SFS 1972:119) (SOSFS 2002-5) Grundförfattning SOSFS 2002:5
Upphävande av allmänna råd om privat omsorg för äldre och handikappade (SOSFS 2001:15) Grundförfattning SOSFS 2001:15
Omskärelse av pojkar (SOSFS 2001:14) Grundförfattning SOSFS 2001:14
Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:4) om uppgiftsskyldighet till sjukvårdsregistret Grundförfattning SOSFS 2001:13
Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom medicinteknik (SOSFS 2001:11) Grundförfattning SOSFS 2001:11
Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1994:9) Varningstexter och innehållsdeklaration på tobaksvaror samt begränsning av tjärhalten i cigaretter (SOSFS 2001:6) Grundförfattning SOSFS 2001:6
Upphävande av allmänna råd om smärtbehandling i livets slutskede (SOSFS 2001:4) Grundförfattning SOSFS 2001:4
Upphävande av Socialstyrelsens och riksarkivets allmänna råd (SOSFS 1991:22) om handhavandet av patientjournaler i vissa fall (SOSFS 2001:1) Grundförfattning SOSFS 2001:1
Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1993:7) Anmälan till polismyndighet om hinder för innehav av skjutvapen (SOSFS 2000:16) Grundförfattning SOSFS 2000:16
Undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska (SOSFS 2000:9) Grundförfattning SOSFS 2000:9
Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) Grundförfattning SOSFS 1997:14
Kliniska obduktioner m.m.(SOSFS 1996:28) Grundförfattning SOSFS 1996:28
Rätt för barnmorskor att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte (SOSFS 1996:21) Grundförfattning SOSFS 1996:21
Användning av bröstmjölk m.m. (SOSFS 1987:8) Grundförfattning SOSFS 1987:8
Diagnostik av och förebyggande åtgärder mot rubellainfektion (SOSFS 1982:13) Grundförfattning SOSFS 1982:13
Särskilt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16) Grundförfattning SOSFS 2012:16
Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik (SOSFS 2012:20) Grundförfattning SOSFS 2012:20
Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap (SOSFS 2013:20) Grundförfattning SOSFS 2013:20
Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (SOSFS 2012:11) Grundförfattning SOSFS 2012:11
Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2004:12) om anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande p.g.a. sjukdom m.m. Grundförfattning SOSFS 2013:32
Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råd på hälsoskyddsområdet (SOSFS 2013:28) Grundförfattning SOSFS 2013:28
Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2005:5) om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel (SOSFS 2013:29) Grundförfattning SOSFS 2013:29
Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 1996:33) Städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar (SOSFS 2013:33) Grundförfattning SOSFS 2013:33
Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2013:34) Grundförfattning SOSFS 2013:34
Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister (SOSFS 2013:35) Gäller från och med 2015-01-01 (SOSFS 2013:35) Grundförfattning SOSFS 2013:35
Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:28) Tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m. (SOSFS 2001:18) Grundförfattning SOSFS 2001:18
Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning (SOSFS 2014:2) Grundförfattning SOSFS 2014:2
Målbeskrivningar för specialiteter inom ramen för läkarnas specialiseringstjänstgöring Grundförfattning SOSFS 1996:26

Upphävts genom SOSFS 2008:17. Enligt övergångsbestämmelser gäller den i vissa fall för ansökningar som inkom till Socialstyrelsen senast den 31 december 2013.

Läs mer om Målbeskrivningar för specialiteter inom ramen för läkarnas specialiseringstjänstgöring
Läkarnas specialiseringstjänstgöring m.m. Grundförfattning SOSFS 1996:27

Upphävts genom SOSFS 2008:17. Enligt övergångsbestämmelser gäller den i vissa fall för ansökningar som inkom till Socialstyrelsen senast den 31 december 2013.

Läs mer om Läkarnas specialiseringstjänstgöring m.m.
Handläggning av ärenden som gäller barn och unga (SOSFS 2014:6) Grundförfattning SOSFS 2014:6
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:6) Tillämpning av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (SOSFS 2014:13) Grundförfattning SOSFS 2014:13
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2014:14) Grundförfattning SOSFS 2014:14
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1989:21) om förebyggande av rabies (2014:16) Grundförfattning SOSFS 2014:16
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1992:9) om oklar febersjukdom efter utlandsvistelse (2014:17) Grundförfattning SOSFS 2014:17
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:8)Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård Grundförfattning SOSFS 2015:3
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:10) Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård Grundförfattning SOSFS 2015:4
Upphävande av allmänna råd (SOSFS 1991:6 och SOSFS 1998:3) om amalgam Grundförfattning SOSFS 2015:5
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1989:20) om hälsoundersökning av utländska adoptivbarn Grundförfattning SOSFS 2015:9
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:21) Vaccination mot influensa Grundförfattning SOSFS 2015:14
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1994:26) Vaccination mot pneumokocker Grundförfattning SOSFS 2015:13
Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:11) om anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati Grundförfattning SOSFS 2015:15
Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:23) om smittspårning Grundförfattning SOSFS 2015:16
Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2006:7) om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit Grundförfattning SOSFS 2015:17
Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn Grundförfattning SOSFS 2015:18
Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2007:1) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall Grundförfattning SOSFS 2015:19
Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:11) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Grundförfattning SOSFS 2015:20
Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:12) om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa Grundförfattning SOSFS 2015:21
Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2012:2) om smittspårningspliktiga sjukdomar Grundförfattning SOSFS 2015:22
Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2000:9) om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska Grundförfattning HSLF-FS 2015:23
Undantag från vissa bestämmelser i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende Grundförfattning HSLF-FS 2016:55
Meddelande om HSLF-FS 2015:33 Grundförfattning HSLF-FS 2015:33
Sterilisering Grundförfattning HSLF-FS 2016:6
Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister Grundförfattning HSLF-FS 2016:7
Erkännande av kiropraktorers och naprapaters praktiska tjänstgöring i annat EES-land Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:38
Stödboende Grundförfattning HSLF-FS 2016:56
Hem för vård eller boende Grundförfattning HSLF-FS 2016:55
Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Grundförfattning HSLF-FS 2016:64
Avgiftsfri screening för bröstcancer med mammografi Grundförfattning HSLF-FS 2016:63
Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer Grundförfattning HSLF-FS 2016:61
Statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående Grundförfattning HSLF-FS 2016:57
Statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. Grundförfattning HSLF-FS 2016:58
Statsbidrag för viss verksamhet på funktionshinderområdet Grundförfattning HSLF-FS 2016:59
Statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar Grundförfattning HSLF-FS 2016:60
Avstängning från blodgivning p.g.a. zikavirus Grundförfattning HSLF-FS 2016:94
Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården Grundförfattning HSLF-FS 2017:67
Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter Grundförfattning HSLF-FS 2017:72
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård Grundförfattning HSLF-FS 2017:79
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter (HSLF-FS 2018:2) Grundförfattning HSLF-FS 2018:2
Rättsmedicinalverkets föreskrifter om riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid (HSLF-FS 2018:6) Grundförfattning HSLF-FS 2018:6
HSLF-FS 2017:77 Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring Grundförfattning HSLF-FS 2017:77
Behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel Grundförfattning HSLF-FS 2018:43
Nationell högspecialiserad vård Grundförfattning HSLF-FS 2018:48
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:15) Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Grundförfattning HSLF-FS 2018:49
Belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2019 Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:67
Utfärda intyg i hälso- och sjukvården Grundförfattning HSLF-FS 2018:54
Typ av författning: Konsoliderad (grund & ändring, internetversionen)
Allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) Konsoliderad SOSFS 2013:1
Anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen (SOSFS 2008:21) Konsoliderad SOSFS 2008:21
Hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation (SOSFS 2012:14) Konsoliderad SOSFS 2012:14
Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. (SOSFS 2011:11) Konsoliderad SOSFS 2011:11
Lex Sarah (SOSFS 2011:5) Konsoliderad SOSFS 2011:5
Användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning (SOSFS 2009:32) Konsoliderad SOSFS 2009:32
Vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2009:31) Konsoliderad SOSFS 2009:31
Donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler (SOSFS 2009:30) Konsoliderad SOSFS 2009:30
Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning (SOSFS 2006:9) Konsoliderad SOSFS 2006:9
Läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17) Konsoliderad SOSFS 2008:17
Transfusion av blodkomponenter (SOSFS 2009:29) Konsoliderad SOSFS 2009:29
Blodverksamhet (SOSFS 2009:28) Konsoliderad SOSFS 2009:28
Abort (SOSFS 2009:15) Konsoliderad SOSFS 2009:15
Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård (SOSFS 2008:18) Konsoliderad SOSFS 2008:18
Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret (SOSFS 2008:13) Konsoliderad SOSFS 2008:13
Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) Konsoliderad SOSFS 2008:1
Ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10) Konsoliderad SOSFS 2009:10
Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) Konsoliderad SOSFS 2009:6
Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2007:10) Konsoliderad SOSFS 2007:10
Uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården (SOSFS 2007:8) Konsoliderad SOSFS 2007:8
Yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4) Konsoliderad SOSFS 2006:4
Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika (SOSFS 2007:2) Konsoliderad SOSFS 2007:2
Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26) Konsoliderad SOSFS 2005:26
Kommunens skyldighet att lämna uppgifter om statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade (SOSFS 2005:21) Konsoliderad SOSFS 2005:21
Kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker (SOSFS 1995:1) Konsoliderad SOSFS 1995:1
Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården (SOSFS 1995:4) Konsoliderad SOSFS 1995:4
Anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område (SOSFS 1998:13) Konsoliderad SOSFS 1998:13
Fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar (SOSFS 1999:19) Konsoliderad SOSFS 1999:19
Socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem (SOSFS 2003:15) Konsoliderad SOSFS 2003:15
Förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner (SOSFS 1999:26) Konsoliderad SOSFS 1999:26
Uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen (SOSFS 2003:13) Konsoliderad SOSFS 2003:13
Biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2002:11) Konsoliderad SOSFS 2002:11
Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (SOSFS 2002:2) Konsoliderad SOSFS 2002:2
Särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare (SOSFS 2000:6) Konsoliderad SOSFS 2000:6
Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 1993:4) Konsoliderad SOSFS 1993:4
Försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken Konsoliderad SOSFS 2001:8
Allmäntjänstgöring för läkare (SOSFS 1999:5) Konsoliderad SOSFS 1999:5
Praktisk tjänstgöring för psykologer Konsoliderad SOSFS 2008:34
Läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) Konsoliderad SOSFS 2015:8
Vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall Konsoliderad HSLF-FS 2015:15
Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Konsoliderad SOSFS 2014:5
Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Konsoliderad SOSFS 2002:9
Kriterier för bestämmande av människans död Konsoliderad SOSFS 2005:10
Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (HSLF-FS 2016:1) Konsoliderad HSLF-FS 2016:1
Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) Konsoliderad HSLF-FS 2016:40
Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11) Konsoliderad SOSFS 2004:11
Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Konsoliderad SOSFS 2005:27
Information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning Konsoliderad SOSFS 2008:33
Livsuppehållande behandling (SOSFS 2011:7) Konsoliderad SOSFS 2011:7
Förebyggande av och behandling vid undernäring (SOSFS 2014:10) Konsoliderad SOSFS 2014:10
Våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) Konsoliderad SOSFS 2014:4
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Konsoliderad SOSFS 2011:9
Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (SOSFS 2012:17) Konsoliderad SOSFS 2012:17
Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) Konsoliderad SOSFS 2015:10
Katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22) Konsoliderad SOSFS 2013:22
Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister (SOSFS 2013:35) Konsoliderad SOSFS 2013:35
Kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel (HSLF-FS 2016:41) Konsoliderad HSLF-FS 2016:41
Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga (HSLF-FS 2016:3) Konsoliderad HSLF-FS 2016:3
Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SOSFS 2002:9) Konsoliderad SOSFS 2002:9
Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd (HSLF-FS 2015:30) Konsoliderad HSLF-FS 2015:30
Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning (HLSF-FS 2016:86) Konsoliderad HSLF-FS 2016:86
Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) Konsoliderad HSLF-FS 2017:37
Läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. (SOSFS 2009:12) Konsoliderad SOSFS 2009:12
Rättspsykiatrisk undersökning (HSLF-FS 2015:31) Konsoliderad HSLF-FS 2015:31
Typ av författning: Ändringsförfattning
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Ändringsförfattning SOSFS 2012:10
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Ändringsförfattning SOSFS 2011:23
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2011:22
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:15) om abort Ändringsförfattning SOSFS 2011:21
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning SOSFS 2011:19
Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning SOSFS 2011:10
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler Ändringsförfattning SOSFS 2012:15
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler Ändringsförfattning SOSFS 2011:17
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2011:16
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) omanvändning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2011:15
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning SOSFS 2008:27
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning SOSFS 2009:1
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning SOSFS 2009:3
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning SOSFS 2009:9
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning SOSFS 2012:8
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Ändringsförfattning SOSFS 2008:20
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:8) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården Ändringsförfattning SOSFS 2008:16
Upphävande av delar av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för... Ändringsförfattning SOSFS 2008:19
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården Ändringsförfattning SOSFS 2009:19
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade Ändringsförfattning SOSFS 2007:7
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:13) om uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen Ändringsförfattning SOSFS 2006:15
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2006:19
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2007:22
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2008:25
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2009:33
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2004:2
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare Ändringsförfattning SOSFS 2007:3
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner Ändringsförfattning SOSFS 2009:16
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:19) om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar Ändringsförfattning SOSFS 2009:20
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1995:4) Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Ändringsförfattning SOSFS 2010:5
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 1995:1) Kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker Ändringsförfattning SOSFS 2010:6
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:13) om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret Ändringsförfattning SOSFS 2012:18
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning SOSFS 2009:21
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning SOSFS 2005:16
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning SOSFS 2006:6
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning SOSFS 2006:23
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning SOSFS 2007:15
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning SOSFS 2009:5
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning SOSFS 2011:1
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2013:9
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning SOSFS 2013:11
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29)om transfusion av blodkomponenter Ändringsförfattning SOSFS 2013:12
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler Ändringsförfattning SOSFS 2013:13
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2013:14
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2013:15
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:5) om lex Sarah Ändringsförfattning SOSFS 2013:16
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation Ändringsförfattning SOSFS 2013:17
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område Ändringsförfattning SOSFS 2013:18
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2013:2
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2013:4
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning Ändringsförfattning SOSFS 2013:5
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning SOSFS 2013:6
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Ändringsförfattning SOSFS 2013:8
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2007:18
Ändring i allmänna råden (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet Ändringsförfattning SOSFS 2013:19
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Ändringsförfattning SOSFS 2013:23
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2003:15) om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem. Ändringsförfattning SOSFS 2013:24
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2003:15) om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem Ändringsförfattning SOSFS 2011:14
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:19) om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar Ändringsförfattning SOSFS 2013:21
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Ändringsförfattning SOSFS 2013:25
Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:11) Medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn Ändringsförfattning SOSFS 2012:13
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter Ändringsförfattning SOSFS 2011:18
Ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd Ändringsförfattning SOSFS 2013:26
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter Ändringsförfattning SOSFS 2013:31
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2002:2) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation Ändringsförfattning SOSFS 2006:8
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel. Ändringsförfattning SOSFS 2003:11
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Ändringsförfattning SOSFS 2014:1
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende Ändringsförfattning SOSFS 2009:4
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler Ändringsförfattning SOSFS 2014:3
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1993:4) Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning SOSFS 2014:9
Ändring i allmänna råden (SOSFS 2008:8) om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption Ändringsförfattning SOSFS 2014:8
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare Ändringsförfattning SOSFS 2014:18
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2014:19
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Ändringsförfattning SOSFS 2015:1
Ändring i allmänna råden (SOSFS 2001:8) om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken Ändringsförfattning SOSFS 2015:2
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation Ändringsförfattning SOSFS 2015:6
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning SOSFS 2015:7
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2015:23
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning HSLF-FS 2015:24
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:12) om utredning av vårdskador Ändringsförfattning HSLF-FS 2015:25
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter Ändringsförfattning HSLF-FS 2015:29
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:2
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:19
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:20
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:21
Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:22
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:23
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2014:7) om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:24
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:36
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:37
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:34) om praktisk tjänstgöring för psykologer Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:39
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:48
Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:36) om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:65
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:85
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:87
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:52
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:89
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:53
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2013:35) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:91
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:95
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:2
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:10
Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:98
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:17) om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:11
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:12
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:13
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:14
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:15
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:16
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:33) om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:17
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:21) om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:18
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:19
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:2
Socialstyrelsens föreskrifter om Ändring i föreskrifterna (2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk... Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:20
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:21
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:23
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:24
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:26
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:27
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:28
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:3
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:34
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:35
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:36
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:4
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:40
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:5
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:6
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:7
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:8
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:9
Socialstyrelsens föreskrifter om Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2004:11) om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:25
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:71
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:41) om kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:76
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (HSLF-FS 2018:10) Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:10
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade (HSLF-FS 2018:11) Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:11
Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:30) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd (HSLF-FS 2018:12) Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:12
Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga (HSLF-FS-2018:13) Ändringsförfattning HSLF-FS-2018:13
Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder (HSLF-FS 2018:14) Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:14
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:15
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:16
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:17
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:18
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:19
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:20
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:21
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:22
HSLF-FS 2018:38 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:38
HSFS-FS 2018:39 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:39
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS-2018:44
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:50
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:51
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:52
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS-FS 20154:8) om läkarnas specialisttjänstgöring Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:53
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:12) om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2019:2
Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:31) om rättspsykiatrisk undersökning Ändringsförfattning HSLF-FS 2019:3
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:24

Sök och avgränsa

Kontakt

Kontaktformulär för juridiska frågor

Beställ prenumerationer på Socialstyrelsens författningar inom HSLF-FS via e-post: publikationsservice@
socialstyrelsen.se

Ladda ner eller beställ

Förteckning över den 1 januari 2019 gällande författningar m.m. som Socialstyrelsen beslutat

Mer hos oss

kunskapsguiden.se har länkar till samtliga myndigheters författningar inom HSLF-FS.

Handböcker

Lex Sarah

Riktlinjer