Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Nationell e-hälsa och Gemensam informationsstruktur

Som en del av Vision e-hälsa 2025 förvaltar och vidareutvecklar Socialstyrelsen Gemensam informationsstruktur för att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Socialstyrelsen erbjuder verktyg för en gemensam struktur och begreppsanvändning

För att personal och system ska förstå varandra genom informationen som dokumenteras, semantisk interoperabilitet, erbjuder Socialstyrelsen verktyg för en gemensam informationsstruktur.

Dessa verktyg kan användas oberoende av teknisk lösning. Verktygen används för att strukturera och koda information som behöver dokumenteras i patientens och brukarens process och bidrar till ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. De används tillsammans för att beskriva sammanhanget (strukturen) och specificera informationsinnehållet i patientjournalen och personakten.

Gemensam informationsstruktur innefattar den nationella informationsstrukturen (NI), samt olika delar i ett nationellt fackspråk; hälsorelaterade klassifikationer, begreppssystemet Snomed CT och Socialstyrelsens termbank.

Filmer och bildspel om ändamålsenlig och strukturerad dokumentation

Ta del av våra informationsfilmer och Powerpointpresentationer som beskriver nyttan med Gemensam informationsstruktur i vård och omsorg. I filmerna medverkar generaldirektör Olivia Wigzell och representanter från verksamheterna. Presentationerna kan laddas ner och användas i verksamheten.

Vision e-hälsa 2025

Regeringen och SKL har tagit fram en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025 – Vision e-hälsa 2025. Visionen bygger på att en ökad digitalisering ger ändamålsenliga verksamhetsstöd för att säkra en socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård av god kvalitet.

För att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter är det framförallt insatser inom tre nyckelområden som lyfts fram i Vision e-hälsa 2025: regelverk, enhetligare begreppsanvändning och standarder. Socialstyrelsen bidrar i insatsområdet enhetligare begreppsanvändning som ordförande och med Gemensam informationsstruktur som myndigheten förvaltar och vidareutvecklar. Myndigheten deltar också aktivt i övriga insatsområden samt det övergripande området uppföljning.

Användarstöd för dig som arbetar med gemensam informationsstruktur 

  • Titta på de klickbara modellerna i nationell informationsstruktur
  • Om du har en fråga om Gemensam informationsstruktur kan du söka bland vanliga frågor och svar i kunskapsdatabasen. Här kan du också skicka in frågor och lämna förslag
  • Titta på Snomed CT i detta webbaserade sökverktyg
  • Ansöka om Snomed-CT licens
  • Hitta rekommenderade begrepp i termbanken
  • Hämta termbanken som PSI-data
  • Sök i klassifikationer (ICD-10-SE, KVÅ, ICF, KSI) 
  • API:er för vidareutnyttjande av klassifikationer
  •